Kolla texten

AV: Lindblad, Kerstin

Beskrivning:

"Kolla texten", ett läromedel i svenska om texters form, innehåll och syfte och som med utgångspunkt från konkreta exempel ska öka elevens förmåga att tolka och värdera texter med vetskap om hur man väljer ord och innehåll beroende på vilket syfte man har med texten. I "Kolla texten" behandlas texter texter tagna ur en rad olika sammanhang. Texter ur tidningar, från förpackningar, broschyrer, böcker, skyltar mm behandlas. I "Kolla texten" förklaras med praktiska exempel varför texter med olika syfte ser olika ut . Olika texter diskuteras med hjälp av frågeställningar som • Vad skriver man om? • Fakta eller fantasi eller både och? • Hur formulerar man sig? Sakligt, känslomässigt etc • Vilka ord använder man? • Vad vill man åstadkomma med det man skrivit? Vill man väcka intresse, informera, propagera…. ”Kolla texten”, läsebok är indelad i kapitel/avsnitt, där varje avsnitt fokuserar på en viss typ av text. • Redaktionell text • Informationstexter • Bruksanvisningar • Reklamtexter • Propagandatexter • Litterära texter Till "Kolla texten" finns en tillhörande arbetsbok. "Kolla texten" är framtagen för grundsärskolans högstadium och för gymnasiesärskolan.